wp5823e34e_0f

BIJLAGE 4 G-VOETBAL

Het basisreglement is van toepassing op deze discipline. Specifieke bepalingen, aanvullingen, verduidelijkingen zijn weergegeven in de modaliteiten van deze bijlage.

TITEL 1 DE KBVB
Artikel G101 KBVB: stichting - duur - ontbinding De KBVB organiseert het G-voetbal, dat zich richt tot personen met een verstandelijke, fysieke, zintuiglijke of psychische beperking.

TITEL 2 DE BONDSINSTANTIES
Artikel G256 De Provinciale Comités De organisatie van het G-voetbal is in handen van het Provinciaal Comité, dat zich daartoe kan laten bijstaan door een stuurgroep “G-voetbal”, waarin onder meer een aantal leden van het Provinciaal Comité zetelen.
Artikel G265 De Provinciale Bureaus Arbitrage De Provinciale Bureaus Arbitrage duiden de scheidsrechters aan voor het leiden van de wedstrijden van het G-voetbal

TITEL 3 DE CLUBS
Artikel G305 Secties in een club De club die G-voetbal aanbiedt moet over een KBVB stamnummer beschikken. Een club kan zich uitsluitend richten op personen met een beperking en G-voetbal maar maakt bij voorkeur deel uit van een reguliere clubwerking (inclusie).

TITEL 8 DE SCHEIDSRECHTERS
Artikel G802 Categorieën
De scheidsrechters die aangeduid worden om wedstrijden van het G-voetbal te leiden dienen een specifieke opleiding te hebben genoten.

TITEL 10 DE KWALIFICATIE VAN DE SPELERS
Artikel G1006 Basisvoorwaarden Een speler is slechts speelgerechtigd voor officiële wedstrijden van de recreatieve G-voetbalcompetitie indien hij/zij als G- voetballer geregistreerd is via de aansluitingsprocedure.
Artikel G1009 Niveau van de spelers De recreatieve G-voetbalcompetitie wordt ingedeeld in 4 niveaucodes volgens onderstaande definiëring.
niveau 1: G-voetballers met minimale voetbaltechnische, fysieke en inzichtelijke beperkingen. Dit niveau leunt aan bij dit van spelers uit het reguliere voetbal.
niveau 2: G-voetballers met matige voetbaltechnische, fysieke en inzichtelijke beperkingen. Ze begrijpen de spelregels en kunnen deze tijdens de wedstrijd zonder externe hulp toepassen.
niveau 3: G-voetballers met ernstige voetbaltechnische, fysieke en inzichtelijke beperkingen (beginnende G-voetballers of spelers die hier aan hun plafond zitten). Ze begrijpen de spelregels maar ze hebben geregeld bijsturing nodig in het toepassen hiervan tijdens de wedstrijden.
niveau 4: G-voetballers die de minimale vaardigheden en vereisten die nodig zijn voor het G-voetbal nog niet bezitten. Ze hebben eveneens moeite met het begrijpen en het toepassen van de spelregels. Op dit niveau staat spelvreugde centraal.

TITEL 12 DE REGELS VAN HET VOETBALSPEL
Artikel G1207 Het speelveld voor het G-voetbal
1. Het speelveld voor G-voetbal 11 tegen 11
De wedstrijden worden gespeeld op een volledig voetbalterrein met officiële afmetingen en met officiële doelen.
2. Het speelveld voor G-voetbal 8 tegen 8
21. De wedstrijden worden gespeeld op een gedeelte van een normaal speelveld, met als afmetingen 50/70 meter bij 35/50 meter.
22. Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze wedstrijden, en waarbij de afmetingen binnen deze richtlijnen vallen.
23. De binnenafmetingen van de doelen zijn 5 meter x 2 meter. De doelen dienen stevig vastgehecht te worden in de grond.
24. Het doelgebied bedraagt (een fictieve zone van) 8 meter x 20 meter.
3. Het speelveld voor G-voetbal 5 tegen 5
31. De wedstrijden worden gespeeld op een gedeelte van een normaal speelveld, met als afmetingen 35/50 meter bij 25/35 meter.
32.. Ze kunnen ook doorgaan op de door de KBVB erkende voetbalpleinen ingericht voor deze wedstrijden, en waarbij de afmetingen 35 meter bij 25 meter zijn.
33. De binnenafmetingen van de doelen zijn 5 x 2 meter. De doelen dienen stevig vastgehecht te worden in de grond. 30 KBVB ● BIJLAGEN AAN HET REGLEMENT 2019/2020
34. Het doelgebied bedraagt (een fictieve zone van) 8 meter x 12 meter of is een fictieve zone in een straal van 8 meter van het midden van het doel.
4. Mogelijke formats per categorie: zie Art. G1401
Artikel G1216 Bal Bal nummer 5 wordt gebruikt bij niveau 1,2,3,4 en Teens (U16).
Bal nummer 4 wordt gebruikt bij Kids (U13).
Artikel G1222 Vervanging van spelers
1. Het digitale wedstrijdblad is van toepassing. Het aantal toegelaten spelers op dit wedstrijdblad is:
 • -  5 tegen 5: 10 spelers
  -  8 tegen 8: 12 spelers
  -  11 tegen 11: 16 spelers
 • 2. Doorlopende wissels zijn van toepassing. (Art. V1222)
 • Vervangingen zijn onbeperkt en de spelers kunnen na hun vervanging weer ingezet worden.Een vervanging kan doorgevoerd worden als de bal uit het spel is.
  De coach moet een teken geven aan de scheidsrechter of aan de lijnrechter om aan te geven dat hij een vervanging wil doorvoeren.
  Een wisselspeler kan slechts inkomen als de scheidsrechter de toestemming heeft gegeven door teken te doen.
 • Artikel G1227 Uitrusting van de spelers
 • 1. Iedere ploeg heeft twee uitrustingen die verschillen van kleur. In geval dat beide ploegen in dezelfde kleur spelen zal de thuisploeg van uitrusting wisselen.
 • 2. Beenbeschermers zijn verplicht.
 • 3. Metalen studs zijn niet toegelaten.
 • 4. Het dragen van horloges, halskettingen, armbanden en piercings is niet toegelaten.
 • Artikel G1228 Nummering van de spelers
 • De uitrusting moet voorzien zijn van rugnummers.
 • Artikel G1231 Duur van de wedstrijden
 • Rust De duur van de wedstrijden is afhankelijk van de categorie:
Pasted Graphic 1
Artikel G1236 Bijzonderheden voor het G-voetbal
Indien de algemene regel van toepassing is, wordt er in dit artikel geen melding van gemaakt. Als de bijzondere voorschriften beschreven worden in een ander artikel van dit hoofdstuk, worden ze eveneens hier niet vermeld.
1. Aantal spelers 11. Elk team bestaat uit een aantal veldspelers en een doelverdediger.
Pasted Graphic

12. Bij niveau 4 en kids (U13) mag de trainer of een begeleider onder bepaalde voorwaarden passief meespelen. Hij mag echter niet spelbepalend zijn, d.w.z. hij mag geen invloed hebben op het resultaat wel op de kwaliteit van het spel, hij probeert alle spelers te betrekken in de wedstrijd. De begeleider moet meer coachen dan meespelen.
Er wordt steeds voor de wedstrijd afgesproken met de scheidsrechter en de trainer van de tegenpartij indien er een begeleider meespeelt.
Indien de rol van deze begeleider te bepalend wordt voor het niveau van de ploeg, bvb. het verschil in doelpunten wordt te groot, heeft de scheidsrechter het recht om de begeleider te vragen om het spel te verlaten.
2. Buitenspel
De buitenspelregel wordt niet toegepast.
3. Vrijschoppen 31. Bij 5v5 en 8v8 G-voetbal worden vrije trappen steeds onrechtstreeks genomen. De tegenstrevers staan op minimum 5 meter
afstand.
32. Bij een vrije trap in 5v5 en 8v8, toegekend aan de verdedigende partij binnen haar eigen doelgebied, zal de doelverdediger de bal in het spel brengen door hem uit de handen rechtstreeks buiten het doelgebied te gooien.
4. Strafschop 41. Deze wordt genomen vanaf het 7-meterpunt in de 5v5 en 8v8 format. 42. Bij het 11v11 format wordt deze genomen vanaf het officiële 11-meter punt.
5. Doelworp
51. Als de bal, laatst aangeraakt door een tegenstrever, de doellijn overschrijdt en er geen geldig doelpunt is gescoord, moet de doelverdediger vanuit zijn doelgebied de bal terug in het spel brengen door hem rechtstreeks buiten het doelgebied te gooien. De bal is in het spel vanaf het moment dat hij het doelgebied verlaten heeft. Deze regel geldt eveneens als de keeper de bal met de handen opgevangen heeft terwijl hij nog in het spel was.
52. Indien de doelverdediger na een doelworp of in de loop van het spel de bal uit zijn doelgebied gooit, mag de bal niet verder dan de middenlijn gegooid worden, tenzij hij voorafgaandelijk de grond of een speler heeft geraakt.
53. Indien bij toepassing van 52 hierboven er een inbreuk gebeurt, zal er een onrechtstreekse vrije trap toegekend worden aan de tegenstrevers vanaf eender welk punt op de middenlijn.
54. Indien de doelverdediger tijdens het uitwerpen eender welke speler die zich nog in het doelgebied bevindt raakt, wordt de worp hernomen.
55. In het 11v11 format worden reguliere doeltrappen genomen.
6. Intrap
61. Als de bal volledig over de zijlijn gaat, moet hij terug in het spel getrapt worden vanaf de plaats waar hij de lijn overschreed. Dit gebeurt door een speler van de tegenpartij waarvan een speler laatst de bal raakte. De bal moet stilliggen op de lijn voor hij getrapt wordt. De bal is terug in het spel als hij een volledige omwenteling voorwaarts gemaakt heeft.
62. De tegenstrevers moeten op het moment van de intrap 5 meter van de bal verwijderd staan.
63. Men kan niet rechtstreeks scoren via een intrap.
64. Na intrap van een medespeler mag de doelverdediger de bal niet met de handen spelen voor een andere speler de bal heeft geraakt. Bij inbreuk tegen deze regel zal er een indirecte vrije schop toegekend worden aan de tegenstrevers op de plaats van de overtreding, maar op minstens 5 meter van de doellijn.
65. De keeper mag een terugspeelbal niet met de handen nemen. Bij inbreuk tegen deze maatregel zal er een indirecte vrije schop toegekend worden aan de tegenstrevers op de plaats van de overtreding, maar op minstens op 5 meter van de doellijn.
66. In het 11v11 format worden reguliere inworpen genomen. 7. Hoekschop Bij het nemen van de hoekschop staan de tegenstrevers op 5 meter.

TITEL 14 DE WEDSTRIJDEN: ORGANISATIE
Artikel G1401 Mogelijke formats per categorie
Pasted Graphic
Artikel G1411 Het wedstrijdblad 1. Het digitaal wedstrijdblad is van toepassing of kan vervangen worden door een wedstrijdblad bepaald door de provinciale
stuurgroep G-voetbal.
2. Het wedstrijdblad wordt vóór iedere wedstrijd door beide ploegen ingevuld. De scheidsrechter controleert de namen van de spelers van beide ploegen.
Artikel G1413 De begeleiding van de G-ploeg: afgevaardigde-begeleider en trainer 1.
1,Algemene richtlijnen begeleiding
11. De begeleiders moeten voldoende affiniteit hebben met de doelgroep en indien mogelijk ervaring hebben in de omgang met sporters met een handicap. Daarnaast is het hebben van een voetbalachtergrond wenselijk.
12. Het begeleiden van de sporters tijdens een wedstrijd vereist in vele gevallen een actieve houding in de vorm van het geven van aanwijzingen met betrekking tot het spel. Ook zal/kan in overleg met de scheidsrechters assistentie worden verleend bij de uitvoering van de spelregelgeving.
13. Alle spelers op het wedstrijdblad moeten zoveel mogelijk deelnemen aan de wedstrijd. Plezierbeleving blijft altijd voorop staan, onafhankelijk van het niveau waarop gespeeld wordt.
2. Specifieke taken van de afgevaardigde-begeleider 21. Deze is de contactpersoon tussen de trainers, spelers en supporters. Is de steun en toeverlaat voor de spelers. 22. Hij zorgt samen met o.a. de coach voor FAIR PLAY voor, tijdens en na de wedstrijd. 3. Specifieke taken van de trainer
31. De trainer draagt fair play eveneens hoog in zijn vaandel. Hij begeleidt de G-voetballers op een sportieve wijze en met voldoende voetbaltechnisch inzicht bij de trainingen, tornooien en wedstrijden. Hij zorgt voor een sportieve sfeer voor, tijdens en na de wedstrijden en heeft steeds respect voor de scheidsrechter, toeschouwers, eigen spelers en de tegenstanders.
32. Hij is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie. 33. Hij heeft kennis van de problematiek van een voetballer met een handicap, m.a.w. hij deelt zijn spelers in eer en geweten in volgens de verschillende bekwaamheidsniveaus: 1, 2, 3, 4. 34. Hij kent de reglementen en de principes van G-voetbal.
35. De trainer hanteert het gezegde: deelnemen is belangrijker dan winnen; bij G-voetbal is het resultaat altijd ondergeschikt aan de spelvreugde. Hij zorgt ervoor dat alle spelers meedoen tijdens de wedstrijdduur van de wedstrijd.
36. Wanneer een speler onsportief gedrag vertoont tijdens de wedstrijd, wordt deze speler gedurende enkele minuten vervangen.
37. De trainer wordt bij voorkeur bijgestaan door een hulptrainer of begeleider; deze zorgt o.a. voor de vervangingen, kalmeert spelers die hun zelfcontrole verliezen, etc.
38. Indien het niveau van zijn ploeg te hoog is t.o.v. de tegenstander, dan vervangt hij zijn beste speler (indien voldoende reservespelers) om zo een evenwichtiger niveau te verkrijgen.
Artikel G1420 Intrede op het terrein ● Einde van de wedstrijd De spelers gaan, samen met de scheidsrechter, in twee rijen het plein op, stellen zich op één lijn, groeten het publiek en geven de tegenstrever een hand.
Na de wedstrijd verzamelen de ploegen in de middencirkel en schudden opnieuw de handen van de tegenstrever en van de scheidsrechter.
Artikel G1421 Identificatie van de spelers De algemene bepaling van de identificatie van spelers is van toepassing (Art. B1421).

TITEL 15 DE KAMPIOENSCHAPPEN
Artikel G1501 Niveaureeksen ● Leeftijd van de spelers 1. Vanaf de leeftijd van tenvolle 8 jaar tot op de dag voorafgaand aan de dertiende verjaardag, kan men deelnemen aan wedstrijden U13. 2. Vanaf de leeftijd van tenvolle 13 jaar kan men deelnemen aan de G-competitie
3. Er wordt een recreatieve competitie aangeboden voor volwassenen niveau 1, 2, 3, 4, U16 (teens) en U13 (kids), en dit zonder klassement en volgende onderstaande leeftijdsgrenzen:
4. Spelers van een lager niveau zijn eveneens speelgerechtigd op een hoger niveau.
Pasted Graphic 2
Artikel G1503 Unified Voetbal In Unified voetbal spelen spelers met en zonder beperking samen in een ploeg en dit tegen andere Unified voetbalploegen.
 • 1°  Zowel in 8v8 als in 11v11 kan er UNIFIED gespeeld worden.
 • 2°  Unified voetbal wordt bij voorkeur gespeeld op niveau 1.
 • 3°  De spelers zonder beperking worden Partners genoemd. De spelers met beperking worden G-voetballers genoemd.
 • 4°  In 8v8 staan er altijd 4 G-voetballers en 4 Partners op het speelveld.
  In 11v11 staan er altijd 6 G-voetballers en 5 Partners op het speelveld.
 • 5°  G-voetballers worden gewisseld door G-voetballers en Partners worden gewisseld door Partners.
 • 6°  Het voetbaltechnisch (skills) niveau van de G-voetballers moet aanleunen tegen dit van de Partners. Alle spelers (G- voetballers en Partners) moeten het gevoel hebben dat ze bijdragen tot het succes van het team.
 • 7°  De coach is geen Partner en is niet speelgerechtigd. De coach neemt dezelfde coaching-autoriteit aan t.a.v. Partners als t.a.v. de G-voetballers.
 • 8°  De partner verbindt er zich toe om niet te domineren (niet zijn eigen spelers en/of de tegenspelers)
 • 9°  Er zijn geen speciale spelregels voor de Partners. Partners mogen ook doelman zijn.
 • 10°  In het geval van strafschoppen (tornooien) wisselen G-voetballers en Partners zich af. Het is de G-voetballer die aan de reeks van 5 strafschoppen begint.
Artikel G1511 Samenstelling van de reeksen 1. Het niveau van de totale ploeg wordt in rekening gebracht voor de definitieve reeksindeling.
2. De niveaubepaling van de reeksen en teams gebeurd als volgt:
 • -  De club geeft elk team bij inschrijving een eigen niveaucode 1, 2, 3 of 4.
  -  De provinciale stuurgroep G-voetbal screent de niveaucodes van elk team.
  -  De prestaties van het laatst afgewerkte seizoensdeel worden in rekening genomen.
  -  Een definitieve reeks/niveau wordt toegewezen door de provinciale stuurgroep G-voetbal.
 • 3. voor aanvang van het seizoen kan de provinciale stuurgroep G-voetbal een extra screeningstornooiinrichten ter bepaling van het niveau van de teams.
 • Artikel G1519 Uitstel van wedstrijden
 • Bij afgelastingen van wedstrijden worden de richtlijnen van deKBVB/Voetbal Vlaanderen gevolgd (Art. B1519 en V1519).
 • TITL 18 GELE EN RODE KAARTEN
 • Artikel G1803 Sancties op het terrein
 • 1. De speler die in dezelfde wedstrijd 2 gele kaarten ontvangt, of rechtstreeks een rode kaart, dient het terrein te verlaten, en mag verder niet meer ingezet worden.
 • 2. Hij mag na 5 minuten wel vervangen worden door een andere speler. Dit kan enkel na toelating van de scheidsrechter en als de bal buiten is.